2024. április 18. csütörtök
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

A Nyugat szatirikus ábrázolása az '50-es években

Takács Róbert 2012. május 19. 12:17, utolsó frissítés: 12:17

A magyar karikaturisták legalább annyira humoristának tekintették magukat, mint propagandistának. A hatalom is úgy érezte, az ellenség kigúnyolása gyanús színezetet kap.


Amikor az osztályharc éleződött, az az élet minden területén éleződött – és különösen megérződött a nyilvánosság szférájához kapcsolódó területeken. Elsőre talán azt gondolhatnánk, hogy a politikai humor ez alól legalább némiképp kivételt jelenthetett, de ezzel Magyarország esetében Rákosi sztálinista uralmát összemosnánk a kádári desztalinizált időszakkal, amikor a humorista mentesült a direkt propagandisztikus feladatok alól – sőt egyfajta „őfelsége ellenzéke” szerepbe lépett, amiből aztán egy-egy alkalommal már az sem volt világos, levezeti a feszültséget vagy éppen maga gerjeszti.

Rákosi alatt a humor nem részesült más elbánásban: ezt már csak az is mutatja, hogy a lapok humorrovatait a pártközpont nyilvánosságot felügyelő Agitációs és Propaganda Osztálya (APO) ugyanolyan részletekbe menően egzercíroztatta, mint a többi rovatot.

Míg ebben az időszakban a pártnak megvolt a véleménye arról, hogyan kell megfelelően gonosz kapitalistát rajzolni, illetve miért nem jó úgy rajzolni a munkást, ahogy megjelent, addig 1956 után a pártközpont nem érezte szükségét annak, hogy


írásos elemzéseket készítsen a karikatúrák fejlődéséről,és a rádiókabarék kapcsán is megelégedett egy-egy bekezdéssel a rádióról szóló dokumentumokban, még ha a műsor gyártásán a rádió vezetői rajta is tartották a szemük.A karikatúra egyáltalán nem volt közömbös a hatalom számára. Ez elsősorban a negyvenes évek – hazai, de regionálisan általánosítható – viszonyaiból következett. A lakosság jelentős része – ha nem is volt írástudatlan – nem olvasott rendszeresen újságot, a vizuális információknak tehát alapvető jelentőségük volt.

A televízió csak 1957-től sugározta próbaadásait, és csak a következő évtizedben terjedt el széles körben. A köztereket ugyanakkor ellepték a plakátok, grafikonok, hirdetőtáblák és faliújságok – meg a hangszórók is.

Ezekben az években a plakátok, faliújságok nemhogy a karikatúrával rokon műfajoknak számítottak, hanem ugyanannak a műfajnak, más-más helyen. Május elsején, a választások idején, augusztus 20-án ugyanazok a boldog fiatal arcok mosolyogtak az utcákon lévő plakátokról, mint a Ludas Matyi címlapjáról. Ahogy a gyári faliújságon is ugyanúgy feddték meg a tervtől elmaradókat, mint a szatirikus magazinban, és a falusi hirdetőtáblán is éppúgy a terménybeszolgáltatás (beadás) volt a téma, mint a hetilapban.

A pártvezetés ezen felül a karikatúrát kifejezetten alkalmas eszköznek találta a politikai üzenetek közvetítésére, arra, hogy a képi ábrázolásokon keresztül leegyszerűsített célokat, ideálokat és ellenségképeket


minél többen megértsék marxista-leninista képzettség nélkül is.

„A szatíra, kifigurázás, leleplezés eszközével magyarázza meg nekik – sőt bizonyos fokig ismertesse is velük a fontos eseményeket: az ellenséges tábor terveit, válságait, belső ellentmondásait, erkölcstelenségét, hanyatlását és aljasságát.” – összegezték a pártközpontban 1951-ben.

Ennek érdekében még bizonyos mennyiségű apolitikus írást is elnéztek. És tegyük hozzá, a politikai feladatok előírása egyszerűbb volt, mint teljesítése.

Gádor Béla, a Ludas Matyi főszerkesztője 1955-ben vetette fel, hogy a humoros műfajok nem alkalmasak propagandafeladat teljesítésére: „Sokszor felmerült vitás kérdés az: vajon a Ludas Matyinak, mint speciális, szatirikus hetilapnak feladatkörébe tartoznak-e kivétel nélkül a közvetlen napi agitáció feladatai, illetve: hogyan lehetne ezeket a legjobban megoldani, vagyis úgy, hogy ezek a lap profiljából «ne lógjanak ki», tehát valóban agitáljanak.

Itt olyan agitációs feladatokra gondolunk, amelyek jellegüknél fogva humoros vagy szatirikus feldolgozásra nem alkalmasak. Például: évfordulók és jubileumok megünneplése, versenymozgalmak megindítása, kongresszusok, ünnepélyes demonstrációk, stb. A Ludas Matyi eddig ezeket a feladatokat ünnepélyes, úgynevezett pathetikus rajzokkal kísérelte meg megoldani, amelyek között azonban igen kevés volt sikerültnek mondható…”Valami mellett viccesnek lenni valóban jóval nehezebb,

mint valami ellen. De még úgy se könnyű: „Alapvető hiba a Ludas Matyi munkájában, hogy rajzainak, karikatúráinak ereje gyenge. Ritkán lehet igazán nevetni rajzain” – rótta fel az APO 1954-ben. A kritika alapvetően két irányba „csapott le”.

Azokat, akik rosszul végezték a munkájukat – mint a trehány munkások, Lógos Lali és Lazsa Kálmán, vagy a dolgozóktól elszakadt igazgató, Öntelt Ödön – a karikaturista csak megdorgálta. Ők még megjavulhattak, szemben a rendszer ellenségeivel, a reakciósokkal, kulákokkal, imperialistákkal, akiket le kellett leplezni és gyűlöletessé kellett tenni.Azt, hogy a karikatúra alkalmas az ellenszenv felkeltésére, az ellenséges érzelmek kondicionálására, nem az MDP vagy az SZKP Agitációs és Propaganda Osztályán találták fel.

A gúnyrajzoknak hosszú-hosszú történetük van. Ahogy az sem volt a korszak találmánya, hogy az ellenséget állandó karakterek testesítsék meg. Az első világháború alatt például – és korábban is – a cári Oroszországot humorlapjaink fenyegető medveként ábrázolták.

A Marshall-terv meghirdetésének idejére – 1947 első felében – már kész volt a recept a nyugati államok ábrázolására. Nagy-Britannia 18. században született jelképe, John Bull a klasszikus tőkésábrázolásnak megfelelően szmokingban, csokornyakkendővel, szivarral és cilinderrel, kövéren terpeszkedik el.

Ez a kép nem sokat fejlődött az első világháború óta: John Bull már akkor is a gátlástalan,


népeken átgázoló brit imperialistaként tűnt fel

– sőt kicsit meg is juhászodott, mert 1945 után már csak másodhegedűs lehetett az amerikai Uncle Sam, az 1812-es brit-amerikai háborúban született szimbolikus alak mögött.

A toborzóplakátokon is feltűnő pozitív figura azonban ezeken a rajzokon számító, gonosz, torz vonásokat kapott, hogy hitelesen képviselhesse a hidegháborús hangulatot gerjesztő imperialistát. 1917-ben a Borsszem Jankó oldalain Amerikát Wilson jelenítette meg, nem Uncle Sam. Bár vékony alakja emlékeztet rá, a dollárimperializmusnak a magyar sajtóban a Marshall-segély nyomán elterjedt kitételét már ekkor kiérdemelhetné. Az 1947-ben még zónákra tagolt


nyugatnémet országrészt pedig Vilhelmina/Grätchen képviselte,

drabális alkatával, barbarizmust jelképező viking sisakjával és a tovább élő fasizmust szimbolizáló horogkeresztes ruházatával. Az ekkor még működő két másik – kisgazda és szociáldemokrata orientációjú – humorlap, a Pesti Izé és a Szabad Száj messze nem volt ilyen tudatosan szerkesztett, főleg nem külpolitikailag.

A Pesti Izé a Marshall-segély témáját elviccelte egy idétlen kis pajzán tréfával, amelyen a szultán neheztel háremhölgyeire, mert kívánják a külföldi tőkét "tökét".

Az ábrázolás esetében tehát bőven lehetett építkezni a karikatúraábrázolások évszázados hagyományaira, bár a szatelitállamok karikaturistáinak ezekben az években sokkal inkább az „élenjáró szovjet karikatúraművészetet”, a Krokogyil rajzait ajánlották figyelmébe.galeria_6329.JPG
Marshall segély. Ludas Matyi, 1947
galeria_6330.JPG
galeria_6331.JPG
galeria_6332.JPG
galeria_6333.JPG
Iván és Joe
galeria_6334.JPG
Fegyvergyárosok. Ludas Matyi, 1953

A hidegháború kibontakozásával – a háború elkerülhetetlensége doktrínájának fényében és a koreai háború árnyékában –


az imperializmus ármánykodásainak leleplezése mindennapos feladatává vált

a karikaturistának is. Az 1951-es értékelés szerint azonban a pártközpontban nem látták elég gyűlöletesnek az amerikai elitet: „Az ellenség: az imperialista Tőke és képviselő és lakájai túl kedélyesek, mindenki bácsi!” – állapították meg.

A szovjet antifasiszta és antiimperialista karikatúra valóban kifejlesztette annak a módját, hogy a legcsekélyebb komikum nélkül, de elég sokkolóan váltogassa a tankok, bombák, halálfejek, koporsók és dollárok motívumait.

A hazai karikaturistákkal azonban valami még a Ludas Matyinál is hibádzott. Megcsinálták a kötelező feladatot, de mégiscsak legalább annyira humoristának tekintették magukat, mint propagandistának.

A Központi Vezetőség apparátusában ezt származásukkal – a pártnyelvezetnek megfelelően „rossz szociális összetételükkel” –magyarázták. A Ludas Matyi karikaturistáinak többsége ugyanis – még ha háromnegyedük párttag is volt – a nem megbízható kispolgári és alkalmazotti családban nőtt fel.

„A munkatársak többsége származásánál, kapcsolatainál fogva elsősorban a főváros polgári és kispolgári rétegeihez kapcsolódik, azok életét, problémáit ismeri, és csak kötelezően foglalkozik a munkásosztály és a parasztság… kérdéseivel is.” – szögezte le az APO 1955-ben.

Ez a kispolgárias vonás 1956 után is menetrendszerűen kiváltotta a pártközpont nemtetszését, de ekkor a kispolgáriság már nem származást, hanem magatartásmódot, habitust jelentett.A Magyar Rádiót irányító Gács László 1959-ben úgy ítélte, a hivatalos humoristák „kispolgári szelleműek, kispolgári légkörben élnek”, aminek következtében


bírálatuk pont fordított hatást ér el:

„sokuknál az ellenség kigúnyolása is gyanús színezetet kap, és néha olyan beállításban történik, hogy a mi rendszerünk bírálatának tűnik”.

Csakhogy ekkor már a külpolitikát és az osztályharcot is másképp értelmezték. A harmadik világháború kirobbantása helyett Hruscsov a békés egymás mellett élés politikáját hirdette, a hazai és nemzetközi osztályharc a gazdaság és a tudat területén folyt tovább.

A direkt politikai – még inkább a külpolitikai tárgyú – rajzok aránya csökkent. Egyre inkább konkrét külpolitikai eseményeket rajzoltak meg, konkrét szereplőkkel, De Gaulle-lal, Eisenhowerrel, Kennedyvel, Johnsonnal, Adenauerrel.Azonnal bekerült a lapokba minden gazdasági „válságjel”, így a közös piaccal kapcsolatos nézeteltérések vagy a valuták gyengélkedése. Bár az USA vietnami beavatkozása miatt a magyarországi karikatúrákon is megszokott látvány maradt a bombákkal és katonai repülőkkel támadó agresszor, a hatvanas évek jellegzetes alakja mégiscsak


Iván és Joe volt:

a szovjet, illetve amerikai állampolgár, akik közül természetesen előbbi a bölcsebb és nyugodtabb, és aki „nevelgeti” a kevésbé békés természetű társát, akivel kénytelen együtt élni.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS