2022. január 23. vasárnapZelma, Rajmund
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Aktuális Pályázati Lehetőségek

2001. szeptember 10. 22:52, utolsó frissítés: 22:52CONCEPT Alapítvány -- Arts and Culture Program
Cél: a közép- és kelet-európai, a FÁK és a Balti országok közötti kulturális együttmûködés; új kérdések felvetése, vitafórumok létrehozásának támogatása; új mûvészeti formák megteremtése; társadalmi, etnikai és vallási diszkrimináció elleni küzdelem; kulturális politika kialakítása.

Támogatják: workshopok, tréningek, konferenciák szervezését; a decentralizációt elõsegítõ, fõvárosokon kívüli projekteket.
Maximálisan elnyerhetõ összeg: 15 000 USD/projekt
Határidõ: 2001. szeptember 5.
Információk: Fundaţia CONCEPT, Bucureşti, str. Pictor Constantin Stahi, nr. 174, cod 70764, sector 1, tel: 01-313 78 72, 01-311 12 52, fax: 01- 311 12 53


e-mail: info@concept.osf.ro

Új Kézfogás Közalapítvány
1. Európai uniós pályázati lehetõségek ismertetése
Cél: a Román Köztársaság és a Szlovák Köztársaság magyar nemzetiségek által lakott területein történõ gazdasági fejlesztés elõsegítése oktatási programok megvalósításához nyújtott vissza nem térítendõ támogatás révén, amelyek célja az európai uniós támogatási lehetõségek ismertetése, a pályázatok megfelelõ színvonalú elkészítésének oktatása.

Pályázhatnak: legalább egy éve mûködõ egyéni vagy társas vállalkozások, közjogi és közérdekû szervezetek, önkormányzatok és önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, más, nem nyereségérdekelt jogi személyek, gazdasági és szakmai kamarák, térségi vállalkozásfejlesztési szervezetek; azok pályázhatnak, akiknek színvonalas, részletes oktatási programjuk van, és legalább egy oktatási turnus lebonyolításához szükséges hallgatói jelentkezést képesek igazolni.

A támogatás mértéke: a támogatás kizárólag hallgatói tandíjtámogatás lehet, amely a ténylegesen kifizetett tandíj 50%-áig terjedhet, de maximum 27 euró/fõ lehet az általános, (14--16 órát meg nem haladó) oktatási programok esetén, és maximum 107 euró/fõ a pályázat írását és elkészítését oktató (legalább 45--50) órás oktatási programoknál.
2. Az európai uniós pályázatokhoz szükséges saját forrást kiegészítõ, vissza nem térítendõ támogatás elnyerése
Cél: az Új Kézfogás Közalapítvány a Román Köztársaság és a Szlovák Köztársaság magyar nemzetiségek által lakott területein történõ gazdasági fejlsztés támogatására egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást nyújtani olyan projektek megvalósításához, amelyek társfinanszírozása Románia és Szlovákia európai uniós csatlakozását segítõ ún. elõcsatlakozási alapok (Phare, SAPARD, ISPA) keretében történik.

Pályázhatnak: a legalább egy éve mûködõ egyéni vagy társas vállalkozások, amelyeknek 250 fõnél kevesebb alkalmazottjuk van, az adott országban devizabelföldinek minõsülnek, a helyi VFK elõminõsítési rendszerének megfelelõ üzletképes vállalkozási célt kívánnak megvalósítani; közjogi és közérdekû szervezetek; önkormányzatok és önkormányzati társulások; egyesületek, alapítványok, más, nem nyereségérdekelt jogi személyek; gazdasági és szakmai kamarák; térségi vállalkozásfejlesztési szervezetek, önkormányzati költségvetési intézmények.

A támogatás mértéke: az EU pályázati kiírásban megjelölt saját erõ készpénzhányadának 50%-a (maximum 15 ezer euró lehet).
A pályázat benyújtása: azok a pályázók nyújthatnak be kérelmet, amelyek érvényes, a kiíró szervezet által elfogadott pályázati kérelemmel, vagy már támogatási szerzõdéssel rendelkeznek.


3. ISO 9000 szabványsorozat szerinti minõségbiztosítási rendszer kiépítése és tanúsíttatása (ISO MR)
Cél: a romániai és szlovákiai kis- és középvállalkozások versenyképességének, nemzetközi elfogadtatásának erõsítése.

Az ISO MR támogatás igényelhetõ:
A). a minõségbiztosítási rendszer bevezetése elõtt -- támogatási ígérvény megszerzésére, amit a minõségbiztosítási rendszer kiépítése és tanúsíttatása folyamatában lehet érvényesíteni;
B). a minõségbiztosítási rendszer kiépítésének és tanúsíttatásának megkezdett folyamata során, de még a tanúsítvány megszerzése elõtt; viszszamenõleg -- a tanúsítvány megszerzését követõen -- a támogatás már nem igényelhetõ.

A pályázat benyújtására jogosultak: olyan romániai és szlovákiai területen bejegyzett kis- és középvállalkozások, amelyek többségi tulajdonosai természetes személyek; a támogatás elõfeltétele, hogy a kérelmezõ igazolhatóan rendelkezzen az ISO MR megvalósításához szükséges forrással.

A támogatás mértéke: a felkészítés és tanúsítás összértékének maximum 50%-a, de nem több mint 4000 USD; az ISO MR költsége a választott felkészítõ, illetve a tanúsító árajánlatában vagy a megkötött szerzõdésben szereplõ érték.

Támogatható költségek: a felkészítõ tanácsadó szervezet árajánlata, vagy szerzõdés alapján a rendszer kialakítása: minõségbiztosítási kézikönyv, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, minõségbiztosítási rendszer bevezetése, a tanúsító szervezet árajánlata, vagy szerzõdés alapján nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elõaudit, tanúsító audit.

Kizáró feltételek: nem kaphat támogatást az a pályázó, amely csõd vagy felszámolás alatt áll, a VFK elõminõsítése alapján nem képes a megfelelõ oktatási program biztosítására, a tervezett projekt megvalósítása kockázatosnak minõsíthetõ, a pályázat nem felel meg az EU pályázati kritériumoknak, 60 napot meghaladó adó vagy adók módjára behajtható köztartozása van, ideértve a társadalombiztosítási tartozásokat is, az Új Kézfogás Közalapítvánnyal kötött valamely múltbeli szerzõdéses kötelezettségét nem teljesítette.
A támogatási kérelmet két példányban, magyar nyelven kell a VFK-nál benyújtani. A támogatási kérelem nem fogadható be az adatlapon felsorolt mellékletek hiányában.
A kérelmek benyújtása díj és illetékmentes.

Információk: a támogatás alapjául szolgáló pályázati adatlapok lehívhatók az Új Kézfogás Közalapítvány internetes honlapjáról: www.ukka.hu
Cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 10., tel.: 0036-1-266 76 69, fax: 0036-1-266 76 71.

Kárpátok Alapítvány --A kultúrák közötti dialógus elõsegítése a Kárpátok Eurorégióban
A program céljai: a magyarországi, lengyelországi, romániai, szlovákiai és ukrajnai civil szervezetek, helyi önkormányzatok és kulturális intézmények hosszú távú, határokon átívelõ vagy régiók közötti együttmûködésének növelése; a kulturális intézmények, valamint a mûvészek és a kultúrák közötti kapcsolatot érintõ sajátos mûvészeti kezdeményezések közötti hálózat kiépítése; a nem-kereskedelmi jellegû helyi médiák olyan programok közvetítésére való ösztönzése, amelyek bemutatják a régió etnikai különbségeit; a civil és interetnikai párbeszéd elõsegítése a kulturális és a mûvészeti tevékenységekben való aktív részvétel révén.

A támogatás összege: max. 8000 euró

Pályázati feltételek: a pályázat a Kárpátok Eurorégió földrajzi területén található, törvényesen bejegyzett nonprofit szervezeteknek, helyi önkormányzatoknak és más szervezeteknek szól; az említett földrajzi területen kívül mûködõ nemzeti és nemzetközi szervezetek együttmûködõkként részt vehetnek a projektben, de nem pályázhatnak.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, jogi státuszát, címét és a szervezet eddigi mûködésének rövid leírását, a projekt megvalósításáért felelõs személyek rövid szakmai életrajzát, a szervezet tevékenységének rövid összegzését, a projekt bemutatását.
Információk: Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice România, Oradea, str. Sucevei, nr. 14, et. II., cam. 217, tel: 059 419 758, e-mail: cfro@roetco.ro

Phare Program RO0004.02.01 -- Civil Társadalom Fejlesztése 2000
Cél: nem kormányzati szervezetek és helyi önkormányzatok közötti tartós partnerkapcsolatok kialakítása különbözõ tevékenységi területeken, mint pl. tanácsadó irodák létrehozása a lakosság számára, projektfejlesztés a helyi közösségeknek és a civil szektor hosszú távú fejlesztése.

1. Tanácsadó központok létesítése
Az EU technikai és anyagi támogatást nyújt olyan nem kormányzati szervezeteknek, amelyek a helyi önkormányzatok segítségével tanácsadó irodákat létesítenek. Továbbá a program a nemkormányzati szervezetek rendelkezésére bocsát egy egységes információs rendszert, képzéseket biztosít.
2. A helyi önkormányzatok civil társadalommal való együttmûködési képességének fejlesztése
A program keretében képzést, technikai felügyeletet biztosítanak. Ennek érdekében helyi csoportokat hoznak létre az önkormányzat és a civil szervezet képviselõibõl. A létrehozott csoportok a helyi szükségletek és erõforrások függvényében projektek összeállításával foglalkoznak.
3. A civil szféra fejlesztése
I. szekció -- országos információs/nevelõ kampányok szervezésének támogatása;
II. szekció -- az önkéntességet ösztönzõ projektek (humánerõforrás vonzása, önkéntes-központok létrehozása, önkéntesképzés, önkéntesek bevonása a szervezetek tevékenységébe;
III. szekció -- a civil szféra hosszú távú fejlesztése ( a civil szférát érintõ jogi, adózási és adminisztratív problémák azonosítása, a megoldások keresése: pl. alternatív katonai szolgálat, adókedvezmények, önkéntesség, a civil szférát támogató kormányprogramok, a nemkormányzati szervezetek alternatív finanszírozási formái, a helyi önkormányzattal való együttmûködést elõsegítõ helyi és országos rendelkezések).
Információk: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societãtii Civile, tel.: 01-310 0177, fax: 01-310 0180,
e-mail: civilsociety2000@fdsc.ro, honlap: www. fdsc.ro
Kapcsolattartó személy: Eliza Lupaşcu

Európa Tanács -- ACCESS Alap
Cél: a civil társadalom megerõsítését célzó projektek támogatása, a civil társadalom szerepének megerõsítése Románia EU-hoz való csatlakozási folyamatában.

A program a következõ típusú tevékenységeket támogatja:
A). közösségi vívmányok alkalmazását célzó tevékenységek: a környezetvédelem, valamint a szociális-gazdasági fejlõdés (pl.: foglalkoztatottak jogai, szociális párbeszéd, fogyasztóvédelem, szociális -- gazdasági szervezetek megerõsítése) terén.
B). szociális tevékenységek, melyek hozzájárulnak a szociális reintegráció és/vagy az egészség rmegõrzéshez, veszélyeztetett társadalmi csopotok támogatásához (kisebbségi csopotok tagjai, fogyatékos személyek, idõsek, hajléktalanok, utcagyerekek, írástudatlanok, munkanélküliek, függõségben szenvedõ betegek, HIV-fertõzöttek, erõszak áldozatai stb.).
Megpályázható összeg: 10 000 és 50 000 euró/projekt;
Határidõ: 2001. szeptember 19., 17.00 óra
Kapcsolattartó személy: Ioana Derscanu, tel.: 01-203 5476, e-mail:
ioana.derscanu@delrom.cec.eu.int
Információk: Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, Calea Victoriei 88, Bucureşti
honlap: www.infoeuropa.ro

Evens Alapítvány (Belgium) -- Interkulturális Nevelés
Cél: minden olyan terület támogatása, amely fejleszti az európai országok kultúráját; azokat a projekteket részesítik elõnyben, melyek az interkulturális nevelés területén fejtenek ki nagy hatást. Az elsõ helyezett 30 000 eurót kap, míg a második és harmadik helyezett egyenként 5000 euró támogatásban részesül.

Pályázati feltételek: a projektek innovációs jellegûek kell, hogy legyenek, és a folyamatba be kell vonni legalább két európai uniós (az egyik Belgium) vagy csatlakozni szándékozó államot.
Határidõ: 2001. november 15.
Kapcsolattartó személy: Christine Castille, Evens Foundation,
tel.: 32-3-231 39 70,
e-mail: christine.castille@evensfoundation.be

Etnokulturális Kisebbségek Erõforrásközpontja -- Többnemzetiségû Közösségek Fejlesztése Program
Cél: a közösségfejlesztés módszereivel kialakítandó interetnikus párbeszéd; a többnemzetiségû közösségek életfeltételeinek javítása.
A projektek idõtartama nem haladhatja meg a 8 hónapot.
Határidõ: 2001. szeptember 22.
Információk: CRDE, Kolozsvár, str. Ţebei nr. 2,
e-mail: msalagean@edrc.osf.ro,
tel.: 064-420 490, 420 470

Korábbi lapszámainkban már megjelent, még mindig érvényes pályázati lehetõségek:
Charity Know How (CF, 1. sz.)
Európa Tanács -- Európa Alap
(CF, 2. sz.)
Multinacionális Phare Program -- Konszenzus III (CF, 2. sz.)
Principesa Margareta Alapítvány (CF, 3. sz.)

Pályázati tanácsokért várjuk jelentkezésüket.
Ügyfélfogadás, tanácsadás: kedden és szerdán 11--15 óra között.
Cím: RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség, 3400 Kolozsvár, Str. Republicii 60.
Telefon: 064-194 570
e-mail: negele@rmdsz.ro
Pályázati tanácsadó: Negele Enikõ

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS