2022. január 23. vasárnapZelma, Rajmund
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Hírek

2001. szeptember 10. 15:55, utolsó frissítés: 15:55
A Világhírnév felhívása a civil szervezetekhez
Közművelődési és közösségformáló civil szervezetek -- alapítványok, egyesületek, társaságok, egyletek -- bemutatását kezdi el rövidesen a nyugati magyarság körében jól ismert, kolozsvári székhelyű Világhírnév című internetes kulturális hetilap. A szerkesztők felkérik a hazai civil szervezeteket, hogy érdeklődjenek a feliratkozásról, illetve a hetilap révén történő népszerűsítés feltételeiről Szegő József igazgatónál a 064-123 996 vagy a 095-322 236 telefonszámon.

A Világhírnév világhálós "névsorolvasó" mintegy három hónappal ezelőtt azért jött létre, hogy a Kolozsvár művelődési vonzáskörében működő kulturális intézményeket, személyeket -- könyvkiadókat, írókat, képzőművészeket, operaénekeseket -- a nyugati magyarság körében hatékonyan népszerűsítse. A Világhírnév tartalmára közel ezren voltak e három hónap alatt kíváncsiak: az olvasók 21%-a kanadai, 7%-a ausztráliai, 6%-a pedig svédországi. A lapnak még Uruguayban és Brazíliában is vannak olvasói.

A civil szervezetek "névsorolvasásának" ötletét a hetilaphoz érkezett, a különböző egyesületek, alapítványok tevékenysége felől érdeklődő nagyszámú nyugati levél, illteve kérés adta.


A Világhírnév elérhetősége: www.vilaghirnev.ro
Világhírnév -- tengerszint fölötti remények (Szabó Csaba)

VIII. Bartalis János szavalóverseny -- felhívás
Az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület 2001. október 12--14. között nyolcadik alkalommal rendezi meg az öntevékeny versmondóknak a Bartalis János szavalóversenyt.
A verseny célja az apácai születésű költő népszerűsítése, a költészet iránti érdeklődés ébrentartása, anyanyelvű kultúránk ápolása, a tiszta magyar beszéd iránti igény fejlesztése, valamint pódium biztosítása a megmérettetéshez.

A verseny irodalmi anyagait egy szabadon választott Bartalis-vers és egy XX. századi magyar költő verse képezi.
A két vers előadási ideje nem haladhatja meg a 20 percet.
Részvételi feltételek: a versenyen részt vehet bárki, aki betöltötte 16 életévét, nem végzett színművészeti főiskolát, illetve nem tevékenykedik hivatásos előadóként.
A versenyzőknek el kell küldeniük jelentkezési lapjukat a ACSJE címére (2200 Braşov, str. Gen. Dumitrache, nr. 20., bl. 257, ap. 9, Házy Bakó Eszter elnök). Ennek tartalmaznia kell a versenyző nevét, születési adatait, postacímét, telefonszámát, a személyazonossági igazolvány (útlevél) számát, foglalkozását, munkahelyét, a két választott verset. A jelentkezési lapot géppel vagy nagybetűs kézírással kell megírni. A szervező névreszóló meghívóval visszaigazolja a jelentkezést és közli a további tudnivalókat.
A versenyzőnek rendelkeznie kell a megyei EMKE vagy más művelődési egyesület, intézmény ajánlásával. Ajánlatos elődöntőkön kiválasztani a megyét (régiót) képviselő két-három versenyzőt.
A Kárpátmedence többi országaiból az alábbiak szerint várunk versmondókat: Magyarországról 10, Szlovákiából, Felvidékről, Kárpátaljáról, Szlovéniából és a Vajdaságból 2--2 személyt.

Nem magyar nyelvterületről is várunk jelentkezőket.
A résztvevőknek ittlétük idejére teljes ellátást biztosítunk. Utazási költséget nem térítünk meg. Kísérőket csak kivételes esetekben fogadhatunk, ezt előzetesen közölni kell a szervezőkkel.
Díjak: az első három helyezett jelentős pénzjutalomban részesül, ezenkívül magánvállakozók, magánszemélyek és egyesületek díjaira is számítunk.
Jelentkezési határidő: 2001. szeptember 20.

Partiumi Honismereti Konferencia
A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság (PBMEB) 2001. szeptember 7--9. között Kaplonyban (Nagykároly mellett) szervezi meg a VII. Partiumi Honismereti Konferenciát, melynek fő témája Árpád-kori településeink kialakulása és története. A vándorkonferencia egyik célja mozgósítani és bevonni a munkálatokba a környező települések helytörténeti kutatóit. Így a két napon át tartó előadássorozat keretében megismerkedhetünk a vendéglátó és környező települések helytörténetével, műemlékeivel. Jelen esetben meg fogunk ismerkedni Kaplony, Nagykároly, Mezőfény, Börvely, Kálmánd, Mezőpetri történelmével, a Károlyi család történetével, birtokviszonyaival és építkezéseivel. Ezenkívül közel húsz előadás hangzik el a Partium és a Bánság különböző településeiről, műemlékeiről. A konferencián első alkalommal osztják ki a PBMEB által létrehozott Fényes Elek-díjat. Az idén -- a Millennium tiszteletére -- rendhagyó módon hatan kapják meg a díjat, olyanok, akik kitűntek a helytörténeti munkában: Bihar megyéből Emődi János (Nagyvárad) és Juhász Viktor (Rév); Arad megyéből Kovách Géza (Arad); Szatmár megyéből Székely Antal (Ombod); Sipos László post mortem (Bogdánd) és Szilágy megyéből Major Miklós (Szilágynagyfalu).

A konferencia az évek folyamán tekintélyt vívott ki magának. Ezt az is bizonyítja, hogy a Máramarosszigettől Temesvárig, Kolozsvártól Budapestig terjedő részekről 65--70 személy jön el az eseményre. Az előadások nagyrésze meg fog jelenni a Partium című lapban vagy a Partiumi füzetek gyűjteményes köteteiben.

A konferencia harmadik napján szakmai kirándulásra kerül sor, mely a környék műemlékeinek megismerését szolgálja (útvonal: Kaplony--Érdmindszent--Sződemeter--Tasnád--Érszakácsi--Ákos--Erdőd--Szatmár). Ellátást és szállást csak a tagságnak és a meghívottaknak biztosítanak. A konferencián való részvétel díjmentes, mindenkit szeretettel várunk. (Dukrét Géza)

Legyünk büszkék reá, hogy örménymagyarok vagyunk! -- örménymagyar konferencia
Az örmény kereszténység ebben az évben ünnepli fennállásának 1700 éves évfordulóját. A kolozsvári törvényszéken 1991-ben bejegyzett "Arménia" Baráti Társaság szeptember 14--16. között jubileumi konferenciát szervez a következő címmel: Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen Kolozsvár -- Szamosújvár. Ez az 1997-ben Budapesten megtartott konferencia óta immár a negyedik. Az idei rendezvény kissé tágítja az eddigi konferenciák témáját.

A szervezők úgy vélik, hogy az örménymagyarok körét nem lehet leszűkíteni az örménykatolikus vallásúakra. Erdélyszerte éltek örménymagyarok, örménykatolikus plebánia viszont csak négy településen volt, ezenkívül sok volt a vegyesházasság.
Mi Orbán Balázzsal valljuk, hogy "az örmények a kor szellemével nemcsak előhaladtak, hanem, mondhatnánk, túlszárnyaltak másokat, minden mi jó és nemes, felkarolni, előmozdítani igyekeznek ..."

Nekünk, késői utódoknak feladatunk, hogy felkutassuk, számba vegyük és felmutassuk a 330 éve Erdélybe települt, az 1791-es kolozsvári országgyűlésen "honosított" és valóban otthonra találó, magyarrá lett őseink -- a történelmi, nemzetalkotó örménység -- történetét, munkásságát.

"A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a mienk, ha ismerjük." (Nemeskürty István) A felkért előadók segítenek ennek megismerésében.
Őseink "belakták" Erdélyt, a Bánságot, a Partiumot, történetük Erdély történetének, egyházi és világi életének része, megannyi helytörténeti adalék is.
A konferencia egyházi védnöke ezúttal is dr. Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó, világi védnöke pedig dr. Eckstein Kovács Péter, Kolozsvár RMDSZ-es szenátora.
Színhely: szeptember 14--15-én Kolozsváron a Szent Mihály plébánia hittanterme, 16-án Szamosújváron a Téka Művelődési Alapítvány. Kapcsolattartó személy: B. Kovács Júlia, telefon: 064-136735, 064-432840.

Kultúra és oktatás multimédiás megközelítésben
Az EMKE Vajdahunyadi szervezete megalakulása óta fő célkitűzésének tekinti, hogy segítse a szórványban élőket magyar nyelvük és öntudatuk megőrzésében. Ugyanakkor feladatának tekinti az anyanyelvű műveltség terjesztését, a helyi magyar vonatkozású művelődési-művészeti tevékenység felpezsdítését, a közösségépítést azért, hogy gyermekeink, unokáink, dédunokáink is magyarként éljenek tisztességes, nyugodt, méltóságteljes emberi életet szülőföldünkön. A népek nagy vizsgájának idején, az új évezredben, a közös Európa felé haladva megmaradni és szabad emberként, teljes jogú polgárként élni csak az tud, akinek nem csak joga, hanem ereje, tudása is van hozzá. A mi nemzeti vagyonunk a magyarságtudattal rendelkező, kiművelt emberfők sokaságában van. Azokat a képességeket kell közösségünkben kifejlesztenünk, melyek hozzásegítenek, hogy jogainkkal élni tudjunk, hiszen csak művelt és tanult nép tud magán segíteni.

Az öntevékeny művelődés szférájába sorolható szabadegyetemi tevékenységünk amellett, hogy a nemzeti önazonosság és az anyanyelv gyakorlásának terepe, a kulturális identitás, az esztétikai, művészi különleges minőség, a hétköznapokból való kikapcsolódás helye is szándékszik lenni. Célja olyan hittel felvértezni a résztvevőket, amely magában foglalja az Istenben való bizodalmat, a keresztény erkölcsiséget és életmódot, a nevelés szeretetre alapozását, az élet tiszteletét, a közösségvállalást és küldetéstudatot. Ablakot és ajtót szeretnénk nyitni a jövőre, az információs társadalomra is.

Ezért történelmi, irodalmi, helytörténeti, hagyományőrző, néprajzi, etikai, életviteli, orvosi, vallástudományi, csillagászati, tudománynépszerűsítő és más tematika mellett őszire az elektronikus médiumok, a médiaismeret és a multimédia oktatásban és művelődésben történő felhasználása is teret nyer szabadegyetemünkön.

Szeptember 22-én a vajdahunyadi római katolikus templom melletti volt ferences kolostor épületében Kultúra és oktatás multimédiás megközelítésben címmel Kofity Magdolna fizikatanár, az EMKE helyi alelnöke, a megyei RMPSZ elnöke tart szabadegyetemi előadást.
Rövid ismertető fog elhangzani az elektronikus médiumokról, a multimédia fogalmáról és eszközrendszeréről, melyet bemutatás követ, elérhetőségi lehetőségek ismertetése, majd kerekasztal-beszélgetést szervezünk az oktatásban, a csoportos (klub) tevékenységben és az egyéni tanulásban lehetséges felhasználási lehetőségekről. A célcsoport: minden, kultúra és oktatás iránt érdeklődő szülő, pedagógus, más értelmiségi, ifjú és 12 éven felüli diák.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Vajdahunyadi szervezetének címe: 2750 Hunedoara, str.Topîceanu 5/15, e-mail: emke vajda@freemail.hu, tel./fax: 054- 715 805 (Doboly Beatrix és Kofity Magdolna)

Zenélő falu a Feketeügy partján
Rétyen ezen a nyáron is folytatódott a fúvószenei képzés. A Pro Musica Alapítvány július 16--21. között szervezte meg az Erdélyi Fúvóskarnagyok Továbbképzőjét, amelyet a Romániai Magyar Dalosszövetség Fúvóstagozata támogatott. A felkészítő hatékonynak bizonyult. A képzést két anyaországi művészkarnagy vezette: Mihály Béla Szentesről és Kovács Attila Szolnokról.

A Kováts András Fúvós Egyesület zenekara július 21--22. között szervezte meg hagyományos megyeközi fúvóstalálkozóját. A találkozón három magyarországi zenekar is részt vett: Bicske, Orosháza és Mezőhegyes fúvós együttesei.

A Pro Musica Alapítvány az idén a IX. alkalommal szervezett zenei tábort július 29 -- augusztus 12. között. A résztvevő 175 gyermek Erdély különböző megyéjéből (Fehér, Kolozs, Maros, Hargita, Brassó, Kovászna) érkezett. A tábor célja az amatőrök és a zeneiskolák fúvós ifjúságának zenei továbbképzése, tudásuk fejlesztése.

Az általános és középiskolás diákokkal kis csoportokban 22 tanár foglalkozott. Naponta 7 órán át foglalkoztak zenével, délelőtt 9--13 és délután 15--18 óra között. Az órák alkalmat adtak a hangszer alapos megismerésére, fúvás- és légzéstechnika elsajátítására, de gyarapodott a résztvevők zeneelméleti tudása is. A tábor audíció-sorozattal zárult, amely alkalmat adott arra, hogy minden diák csillogtassa tudását és bemutassa a táborban tanultakat. A tábor minden évben nagy népszerűségnek örvend, mivel az erdélyi fúvószenekarok tagjai nem részesülnek szakmai képzésben.

A tábor állandó támogatója az Illyés Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Határon Túli Magyarok Hivatala, a Román Művelődési Minisztérium, a Kisebbségi Tanács, a Kovászna Megyei Tanács és különböző vállalkozók. (Maksai Anikó)

Önkéntescsere
A Service Civil International Romania (SCI-RO) augusztus 20-- szeptember 3. között nemzetközi önkéntes csere lebonyolítását szervezi meg. Az akcióban 16 svájci, orosz, német, belga, olasz, román, katalán, lengyel, dán és osztrák fiatal vesz részt. A 23-as kilométerkőnél lezajló projekt célja a térség lomtalanítása, valamint az, hogy felhívják a lakosság figyelmét a környezetvédelem fontosságára.

A terv koordinátora Csampai István, információk: tel.: 01 231 18 20, e-mail: sciro@fx.ro, kapcsolattartó személy: Laura Popescu.

Önkéntesek Hete -- Önkéntesek Ünnepe Magyarországon
Az Önkéntesek Nemzetközi Éve magyarországi programjai közül a legnagyobb szabású esemény az Önkéntesek Hete és a hozzá kapcsolódó Önkéntesek Ünnepe, amely 2001. október 8--14. között zajlik le. A hét célja, hogy felmutassa azokat az emberi, társadalmi, gazdasási erőforrásokat, melyek az önkéntes szervezetekben és az önkéntesek munkájában rejlenek.

A kampány kiemelt elemei lesznek az összes akció helyét, időpontját és szervezőjét felsoroló óriásplakátok és programfüzetek.

Az Önkéntesek Nemzetközi Évének magyarországi programjaival és az Önkéntesek Hetével kapcsolatban további információk a honlapon találhatók.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS